Chai Tea Latte

Chai Tea Latte

3$Giá

Trà đen, sữa và đường.