Chai Tea Latte

Chai Tea Latte

3$Price

Trà đen, sữa và đường.